Không nộp thuyết minh báo cáo tài chính bị phạt không?

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời trong báo cáo tài chính. Nếu không nộp thuyết minh báo cáo tài chính thì doanh nghiệp có bị phạt không?

Đóng vai trò quan trọng trong báo cáo tài chính thường niên, bản thuyết minh báo cáo tài chính là một trong những thành phần bắt buộc không thể thiếu. Do đó, theo quy định tại Điều 11 và Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp không nộp thuyết minh báo cáo tài chính thì sẽ phải chịu phạt. Cụ thể:

  • Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng với hành vi lập thiếu, không đầy đủ thuyết minh BCTC.
  • Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính trong thời hạn dưới 3 tháng.
  • Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính trong thời hạn trên 3 tháng.
  • Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng với hành vi: Báo cáo tài chính sai sự thật hoặc số liệu không đồng nhất trong cùng kỳ kế toán.
  • Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng với hành vi: Không nộp báo cáo tài chính hoặc không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

Thời hạn nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo tài chính sẽ được nộp cùng bộ Báo cáo tài chính với thời hạn được quy định cụ thể như sau:

Đối với doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC

– Doanh nghiệp nhà nước:

+ Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Các công ty mẹ hoặc Tổng công ty Nhà nước: Chậm nhất là 45 ngày.
+ Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước: Chậm nhất là 90 ngày.

– Doanh nghiệp khác:

+ Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
+ Các đơn vị kế toán khác: Chậm nhất là 90 ngày.

Doanh nghiệp áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Điều 80, Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định: Tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ phải lập và gửi báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Do đó, các doanh nghiệp cần lưu ý đến thời hạn nộp báo cáo tài chính để lập đúng và kịp thời thuyết minh BCTC theo quy định.

Tóm lại, nếu không nộp thuyết minh báo cáo tài chính đúng hạn, doanh nghiệp sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now Button